Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับข้อมูลอุบัติเหตุบนถนนในกรุงเทพมหานคร

Sponsor:  สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
Status:  Completed
Project period:  March 2014 - December 2014
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับข้อมูลอุบัติเหตุบนถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีความทันสมัยรวดเร็ว และสามารถบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุกับหน่วยงานอื่นได้อย่างเหมาะสม
2.เพื่อศึกษาและกำหนดกระบวนการประเมินความปลอดภัยของถนน และเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกรุงเทพมหานคร
3.เพื่อดำเนินการประเมินความปลอดภัยของโครงข่ายถนนในเขตกรุงเทพมหานคร
4.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศอุบัติเหตุของกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมกระบวนการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางถนน และเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ใช้ทาง