Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

สัมมนาเชิงวิชาการ “โครงการศึกษาอันตรายข้างทาง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง”

Sponsor:  กรมทางหลวง (Department of Highways, Thailand)
Date:  Tuesday, May 8, 2012

การสัมมนาเชิงวิชาการ “โครงการศึกษาอันตรายข้างทาง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง” จัดขึ้น ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องคัทลียา 2 โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 138 คน ประกอบด้วยบุคลากรจากกรมทางหลวง 110 คน และจากหน่วยงานอื่นๆ 28 คน

ผลที่ได้จากการศึกษาในโครงการศึกษาอันตรายข้างทาง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง ทั้งหมดได้ถูกรวบรวมและเผยแพร่อย่างเป็นทางการในการสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการในทุกๆ ขั้นตอน ตลอดจนผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่ TARC ได้นำเสนอให้กับกรมทางหลวง

หัวข้อในการสัมมนามีดังนี้

1. รายงานความเป็นมาของโครงการ โดย รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียนกล่าวเปิดงาน

2. กล่าวเปิดงาน โดยนายวิษณุ ตันเรืองศิลป์ วิศวกรใหญ่ด้านอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง

3. สถานการณ์ของอุบัติเหตุอันตรายข้างทางในประเทศไทย โดย รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์

4. การพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์และนาเสนอสถานการณ์อุบัติเหตุอันตรายข้างทาง โดย นายอุโฆษ แปลงประสพโชค คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายศาสตราวุฒิ พลบูรณ์ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

5. ข้อแนะนำในการเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์กั้น (Barrier) และอุปกรณ์ลดความรุนแรง (Crash Cushion) โดย รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ และนายศาสตราวุฒิ พลบูรณ์

6. ข้อแนะนำในการเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ข้างทาง ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร และหลักนำทาง โดย ผศ.ดร.ถิรยุทธ ลิมานนท์ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย