Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

โครงการปฏิบัติงานด้านวิชาการเพื่อศึกษาสาเหตุละแนวทางป้องกันอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนและการถอดบทเรียนรูปแบบการจัดบริการรถรับส่งนักเรียน

Analysis of School Bus Accident and Study of School Bus Management in Thailand
Sponsor:  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
Status:  Completed
Project period:  2006-2007

ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุของรถรับส่งนักเรียน นั้นเป็นปัญหาเรื้อรังที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังมีความเสียหายถึงอนาคตของชาติอีกด้วย ในแต่ละปี มีจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถรับส่งนักเรียนเป็นจำนวนบ่อยครั้ง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียที่ไม่อาจสามารถคำนวนเป็นตัวเลขได้ และเนื่องจากปัญหาอุบัติเหตุของรถรับส่งนักรียน เป็นปัญหาที่มีหลายมิติและมีความซับซ้อน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาอย่างถ่องแท้และละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

จากที่มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ภายใต้แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประชุมเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ ว่าด้วยการส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางขึ้นทุกเดือนโดย จากการประชุมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 พบว่าการจัดการเรื่องรถรับส่งนักเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญ และควรจะมีการศึกษา องค์ความรู้ และจัดทำงานวิชาการที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุรถนักเรียนเพื่อให้เข้าใจชัดเจน ทั้งในประเด็น ขอบเขตของปัญหา สาเหตุของปัญหา และ แนวทางการป้องกันปัญหา และการถอดบทเรียนรูปแบบการจัดบริการรถรับส่งนักเรียนของเอกชน/รัฐ  เพื่อหาองค์ประกอบแห่งความสำเร็จ อุปสรรคสำคัญ และโอกาสขยายผล อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมทั้งในด้านกฎกติกาและการเงินการคลัง  ทั้งนี้โดยคำนึงถึงอำนาจซื้อของสังคมที่หลากหลาย และ สังเคราะห์ทางเลือกรูปแบบบริการในอนาคต  ดังนั้น เพื่อที่จะได้มาซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาด้านวิชาการเพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหา และสาเหตุปัญหาอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนของประเทศไทย ย้อนหลัง 3-5 ปี และศึกษากรณีตัวอย่าง การบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาขอบเขตของปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุของรถรับส่งนักเรียน

2. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดบริการรถรับส่งนักเรียนของเอกชน/รัฐเพื่อหาองค์ประกอบแห่งความสำเร็จ อุปสรรคสำคัญ และโอกาสขยายผลในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่เหมาะสม

เนื่องจากอุบัติเหตุทางท้องถนนที่เกิดขึ้นกับรถรับส่งนักเรียนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติเป็นมูลค่ามหาศาล ซึ่งในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยยังไม่สามารถควบคุมมาตรการทางด้านความปลอดภัยและการจัดการของรถรับส่งนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงสมควรต้องมีการแก้ไข และ ป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากรถรับส่งนักเรียน โดยการศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุและ วิธีการต่างๆ เพื่อกำหนดเป็น นโยบาย การลดอุบัติเหตุ และ นอกจากนี้การศึกษารูปแบบการบริการของรถรับส่งนักเรียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะทำให้สามารถเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง เพื่อนำไปสู่การแนะนำวิธีการแก้ไข และมีโอกาสขยายผลในการกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมต่อไป