Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

โครงการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน บริเวณฐานทัพอากาศดอนเมือง

Sponsor:  สำนักนิรภัยภาคพื้น ทอ. กองทัพอากาศ
Status:  Completed
Project period:  2013

ตามนโยบายนิรภัยภาคพื้น ทอ.ปี ๕๕ กำหนดให้จัดกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นร้ายแรงในเขตพื้นที่ ทอ.และจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง พบว่าองค์ประกอบสาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อมทางถนนไม่ปลอดภัย ดังนั้น กนพ.สนภ.ทอ.จึงกำหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนขึ้น โดยวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนในเขตพื้นที่ ทอ. ให้สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบัน แนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากหน่วยงานทางถนนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ว่าเป็นแนวทางที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยการป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ คือ การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) ซึ่งเป็นการตรวจสอบโครงการด้านถนนอย่างเป็นทางการ ทั้งที่เป็นแผนในอนาคตและถนนที่เปิดให้บริการแล้ว โดยคณะผู้ตรวจสอบฯ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระ และคณะผู้ตรวจสอบฯ จะรายงานถึงแนวโน้มในการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการใช้งานโครงการดังกล่าว รวมถึงลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องของถนน 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในเขตพื้นที่ ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมืองอันจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่จะเป็นผลตามมา โดยอาศัยวิธีเชิงรุก คือ การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ตามคู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2547 ของกระทรวงคมนาคม

โครงการนี้นำเสนอผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในเขตพื้นที่ ทอ. ในขั้นตอนการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้ว (Safety Audit of Existing Roads หรือ Road safety review) โดยทำการตรวจสอบถนนทั้งหมดสองสายทางคือ ถนนธูปะเตมีย์ และถนนเทวฤทธิ์พันลึก อีกทั้งยังมีจุดที่ได้ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพิเศษคือ จุดบริเวณทางเข้าออก ทอ.3 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ถนนธูปะเตมีย์ (เริ่มจากบริเวณทางเข้า-ออกที่เชื่อมต่อกับถนนวิภาวดีถึงทางเข้า-ออก ทอ.2 ที่เชื่อมต่อกับถนนพหลโยธิน)
  • ถนนเทวฤทธิ์พันลึก (เริ่มจากทางเข้า-ออก ทอ. 6 เชื่อมต่อกับถนนพหลโยธินถึงถนนเทวฤทธิ์พันลึกช่วงที่สิ้นสุดเขตพื้นที่ของ ทอ.)
  • ทางเข้า-ออก ทอ. 3 ถนนพหลโยธิน