Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

โครงการการประเมินดัชนีความปลอดภัยของโครงข่ายถนนในพื้นที่จังหวัดนำร่อง

ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ "การประเมินดัชนีความปลอดภัยของโครงข่ายถนนในพื้นที่จังหวัดนำร่อง" ซึ่งการจัดอบรมมีขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องชวนชม 2 โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 

โดยมีวิทยากร Luke Rogers วิศวกรอาวุโสด้านความปลอดภัยทางถนน จาก The International Road Assessment Programme (iRAP) ประเทศออสเตรเลีย เป็นผู้ดำเนินการอบรมในครั้งนี้