Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินดัชนีความปลอดภัยของโครงข่ายถนนในจังหวัดภูเก็ต”

ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมกับแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด(สอจร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินดัชนีความปลอดภัยของโครงข่ายถนนในจังหวัดภูเก็ต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประเมินดัชนีความปลอดภัยทางถนน ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนน หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานการประเมินดัชนีความปลอดภัยของโครงข่ายถนนที่มีความเป็นสากล

ซึ่งการจัดอบรมมีขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดาราภูเก็ต จ.ภูเก็ต การอบรมครั้งนี้ มีผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน จากศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม