Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก

ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึกให้แก่เครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ซึ่งการจัดอบรมนี้มีขึ้นในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ AIT Conference Center สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย บรรยายโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก จากศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย