Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง TARC และ CIFS.

ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (TARC) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ร่วมลงนาม กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม (CIFS) สร้างความร่วมมือเชิงวิชาการ ว่าด้วยการศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นประธานในพิธี

โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการและพัฒนางานด้านการศึกษาวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อภาคสังคมในเชิงลึกและเชิงสถิติ รวมทั้งการแสวงหานวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาด้านความปลอดภัย ตลอดจนการหาแนวทางเชิงการป้องกันของการเกิดอุบัติเหตุ และนำไปสู่แนวทางการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บและจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ซึ่งการลงนามนี้มีขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย