Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

โครงการการศึกษาทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลและความคุ้มค่า ของการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนท้องถนนในประเทศไทย

Sponsor:  ThaiHealth Promotion Foundation
Status:  Ongoing
Project period:  October 2015 - September 2017

ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับถนนในประเทศไทย มีความตื่นตัวในเรื่ององค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้องกับถนนและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องการศึกษาและ
การวิเคราะห์จุดอันตรายบนถนน (Black Spot) การระบุจุดเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากการตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนน รวมไปถึงการจัดทำแผนงานและดำเนินมาตรการด้านวิศวกรรมต่างๆ ในการแก้ไขจุดเสี่ยงและ
จุดอันตราย เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน อย่างไรก็ดีประสิทธิผลและความคุ้มค่าของมาตรการด้านวิศวกรรมในการแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายที่ได้ดำเนินการไปนั้น  มักเป็นประเด็นคำถามที่เกิดบ่อยครั้ง ทั้งในแวดวงวิชาการ นักปฏิบัติ ผู้ตัดสินใจระดับนโยบาย รวมถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) จึงถูกนำมาใช้เพื่อค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence) ของประสิทธิผลและความคุ้มค่าของมาตรการแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายที่ได้ดำเนินการในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการขยายผลหรือการปรับเปลี่ยนไปใช้มาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสมกว่า ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานและความรู้ทางวิชาการ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังขาดการรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้เหล่านั้น รวมถึงขาดการศึกษาทบทวน
เชิงวิพากย์ (Critical Review) ถึงหลักการและวิธีการประเมินผลลัพธ์หรือความคุ้มค่าของมาตรการด้านวิศวกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายที่ผ่านมา จึงส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในทางวิชาการของหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีอยู่

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในการศึกษาทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนท้องถนนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลและความคุ้มค่าของมาตรการต่างๆ ตลอดจนช่องว่างของความรู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดองค์ความรู้พื้นฐานสำคัญที่จะช่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในอนาคต รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการในการประเมินหาประสิทธิผลและความคุ้มค่าของมาตรการแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย อันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและยกระดับแนวทางการดำเนินงานแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนท้องถนนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนท้องถนนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลักและ
    วิธีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดอันตราย ทางเลือกของมาตรการด้านวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนประสิทธิผลและความคุ้มค่าของมาตรการต่างๆ
  2. เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างของความรู้ในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนท้องถนนในประเทศไทย
  3. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและในระดับปฏิบัติ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนท้องถนน
  4. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจเกี่ยวกับการการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนท้องถนน
  5. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนท้องถนนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ