Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

การสัมมนาวิชาการผลงานของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552

Sponsor:  Department of Highways, Thailand
Date:  Sunday, May 22, 2011

การสัมมนาวิชาการผลงานของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากกรมทางหลวงทั้งสิ้น 60 คน

โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้

1. พิธีเปิด โดยนายวิษณุ ตันเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย

2. ความเป็นมาของโครงการ โดย ผศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์

3. อันตรายข้างทางและแนวคิดถนนเพื่อผู้ใช้  โดย ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์

4. การพัฒนาตัวแบบพยากรณ์การเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง  โดย ผศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์

5. กรณีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับอันตรายข้างทาง  โดย นายศาสตราวุฒิ พลบูรณ์

6. การศึกษาการบาดเจ็บของผู้ประสบอุบัติเหตุ  โดย นายปกรณ์ อนิวัตกูลชัย