Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

Projects

การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนั้น ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีโดยหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการด้านการศึกษา (Education) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (...
จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้มีการประมาณกันว่า ในทุกๆ หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปนั้นจะมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนถึง 3 คน ทำให้สถิติจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปีสูงถึงกว่า 13,000...
ตามนโยบายนิรภัยภาคพื้น ทอ.ปี ๕๕ กำหนดให้จัดกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นร้ายแรงในเขตพื้นที่ ทอ....
โครงการนี้เป็นโครงการการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ช่วงบางพลี–สุขสวัสดิ์) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ทางสายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก ตอน สุขสวัสดิ์-บางขุนเทียน)...
It is well known that the accident costs need to be estimated to understand the existing problem and to perceive a major economic impact of road accident. In many developing countries including...
Road accidents have been recognized as a trans-boundary problem with serious negative welfare and economic impacts faced by many countries around the world, including European and Asian countries. In...

Pages