Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

Education

การศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การพัฒนาบุคลากรที่สามารถทำงานทางด้านวิชาการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้ทำการฝึกอบรมนักศึกษาจนสำเร็จปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน ผ่านหลักสูตรอุดมศึกษาขั้นสูง โดยนักศึกษาที่จบหลักสูตร ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานวิจัยทางด้านความปลอดภัยทางถนน ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุและการสร้างแบบจำลองอุบัติเหตุ การสืบค้นหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการฟื้นฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน การวิเคราะห์ข้อมูลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และงานวิจัยในหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจที่จะทำงานวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว สามารถสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาจากทางสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้ 

ติดตามรายละเอียดหลักสูตร และข้อมูลการรับสมัครได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย รายละเอียดการสมัคร   

การฝึกอบรมระยะสั้น

ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทางด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น การสืบค้นหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการฟื้นฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ การแก้ไขและป้องกันจุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนน รวมทั้งความรู้ใหม่ในการพัฒนาความรู้ทางด้านความปลอดภัยทางถนนอื่นๆ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานที่ทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนโดยตรง หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ โดยศูนย์วิจัยฯ สามารถออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ และสามารถให้บริการการจัดฝึกอบรมทั้งในรูปแบบของการอบรมภายในองค์กร (In-house training) และการอบรมแบบทั่วไปที่ทางศูนย์วิจัยฯ ได้มีโปรแกรมการจัดฝึกอบรมขึ้นในหัวข้อที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ