Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

Services

งานบริการต่างๆ ที่ทางศูนย์วิจัยอุบัติเหตุ (TARC) สามารถให้การสนับสนุนให้กับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานด้านอุบัติเหตุทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานทางถนน หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานตำรวจ ผู้ผลิตยานยนต์ บริษัทประกันภัย หน่วยงานที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร (NGO) สถาบันการศึกษา นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษา

การศึกษาอุบัติเหตุในเชิงลึก

การศึกษาที่สำคัญของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย คือ การสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการฟื้นฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อทำการวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด เพราะเมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของการเข้าใจปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้ที่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของอุบัติเหตุและสาเหตุการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาอุบัติเหตุดังกล่าว ดังนั้น ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุฯ จึงได้จัดตั้งทีมสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทีมวิจัยจะเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ เพื่อทำการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ข้อมูลเบื้องต้น สถานที่เกิดเหตุ รถและผู้ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาบันทึกในฐานข้อมูลอุบัติเหตุของศูนย์วิจัยฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น หลังจากนั้น ทีมวิจัยจะวิเคราะห์อุบัติเหตุอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจลำดับเหตุการณืที่เกิดขึ้น สาเหตุการบาดเจ็บของผู้ประสบอุบัติเหตุและองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ในกรณีที่ข้อมูลความเสียหายของรถและหลักฐานความเสียหายต่างๆ มีความสมบูรณ์ ข้อมูลจะถูกวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการฟื้นฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถแสดงภาพจำลองการเคลื่อนไหว (simulation) เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในท้ายที่สุด การสืบค้นและการวิเคราะห์ทั้งหมดจะถูกจัดทำเป็นรายงานอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อไป 

ระบบฐานข้อมูลทางด้านการสืบค้นสาเหตุและการฟื้นฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบฐานข้อมูลทางด้านการสืบค้นสาเหตุและการฟื้นฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ เป็นซอฟท์แวร์ที่จัดเก็บปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุและข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาในเชิงลึกของอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาปรับปรุงให้เข้ากับประเทศอื่น ๆ ที่มีสถานะการณ์ของอุบัติเหตุคล้ายคลึงกับประเทศไทยได้ โดยซอฟแวร์นี้จะพัฒนาเป็นระบบ Client Server ที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลบน เครื่องServer ร่วมกันได้ 

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ( TARC ) ถือได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการทางด้านการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ที่ผ่านมานักวิจัยของศูนย์วิจัยฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนมาแล้วหลายโครงการ ทั้งในประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

การฝึกอบรมและการสัมมนา

การฝึกอบรมและการสัมมนาเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ในการที่จะส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและเผยแพร่ความรู้ทางด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานทางถนน หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานตำรวจ ผู้ผลิตยานยนต์ บริษัทประกันภัย หน่วยงานที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ( NGO) สถาบันการศึกษา นักวิจัยและนิสิต/นักศึกษา เป็นต้น

ที่ปรึกษา

หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้ง ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ก็คือจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์วิจัยด้านความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืนและอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งหมายถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนและเผยแพร่ความรู้ทางด้านความปลอดภัยทางถนนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น